Avtalevilkår ny

Oppdatert: 07.12.2022

Disse kjøps- og abonnementsvilkårene gjelder for alle varer og tjenester levert av Shoplabs AS («Shoplabs»). I tillegg til disse kjøps- og abonnementsvilkårene fremkommer det særskilte vilkår for kunden i ordrebekreftelsen, herunder pris og leveringsvilkår.

1.Kjøpsvilkår

Følgende vilkår gjelder for kjøp av kasseapparater og tilhørende utstyr, samt kjøp av kundetilpassede nettbutikkløsninger.

1.1 Leasing av utstyr

Kasseapparatene og tilhørende utstyr kan leases på forespørsel i henhold til egen avtale med finansieringsselskapet. Dersom forespørsel om leasing avvises av finansieringsselskapet vil ordren bli behandlet som et ordinært kjøp.

Ved leasing vil utstyret være låst opp mot Shoplabs programvare. Utstyret skal ikke brukes til andre formål.

1.2 Levering og installasjon

Kasseapparatene og tilhørende utstyr leveres til den adressen som kunden har oppgitt ved bestilling. Leveringsadressen er oppført i ordrebekreftelsen. Kunden er ansvarlig for å kontrollere at adressen er korrekt og at lokalene er tilgjengelige for levering og installasjon på det avtalte leveringstidspunktet.

Avtalt leveringstidspunkt fremkommer i ordrebekreftelsen. Dersom lokalene ikke er gjort tilgjengelige for levering og installasjon på det avtalte leveringstidspunktet vil abonnementet likevel begynne å løpe fra den avtalte leveringsdagen.

Shoplabs vil ta kontakt med kunden for å avtale et nytt leveringstidspunkt. Kunden vil bli belastet etter medgått tid for ny levering og installasjon.

1.3 Kundetilpassede nettbutikkløsninger

Kundetilpassede nettbutikkløsninger tilbys i standardpakker eller som skreddersydde løsninger som faktureres etter medgått tid. Forslag til design vil normalt mottas innen 10-15 virkedager. Kunde har innen rammene av fastprisen mulighet til 2 revisjoner per underside/ sidedesign.

1.4 Reklamasjon

Feil eller mangler skal reklameres innen rimelig tid. Shoplabs kan velge mellom å utbedre eller gi kunden et nytt og feilfritt produkt.

Ved gjentatte feil og mangler har kunden rett på et forholdsmessig prisavslag. Ved vesentlig mislighold har kunden rett til å heve avtalen.

Shoplab sitt ansvar for retting av feil og mangler strekker seg ikke utover underleverandørenes garantier. Garantitiden er ett år med mindre annet fremkommer av underleverandørens vilkår.

2. Abonnementsvilkår

Shoplabs programvare og servicetjenester leveres som en løpende abonnementstjeneste på følgende vilkår:

2.1 Drift og vedlikehold

Kunden er selv ansvarlig for å sørge for tilstrekkelig internettforbindelse i sine lokaler (se brukermanualen). Shoplabs garanterer en oppetid på 93,3 %, målt fra 9-21 mandag til søndag. Nedetid som følge av planlagt vedlikehold medregnes ikke. Planlagt vedlikehold skal varsles minimum 24 timer i forkant.

Shoplabs kan ikke garantere at tjenesten er tilgjengelig i tidsrommet fra kl. 21 til kl. 9 påfølgende dag. Shoplabs er heller ikke ansvarlig for feil eller redusert ytelse som følge av at kunden har brukt utstyret sammen med tredjeparts programvare.

2.2 Service

Kundeservice er tilgjengelig på telefon 9-21 mandag til fredag og 10-19 på lørdager. Henvendelser besvares også på epost, normalt i løpet av en virkedag. Utenom de oppgitte tidspunktene vil det være mulig å komme i kontakt med Shoplabs via vår vakttelefon. Det gjøres oppmerksom på at bistand som ikke skyldes feil på våre tjenester da vil bli fakturert kr. 240,- pr påbegynte 15 minutter.

2.3 Produktoppdateringer

Programvaren vil oppdateres med jevne mellomrom. Kunden er selv pliktig å sørge for at programvaren blir oppdatert når programvareoppdateringer blir tilgjengeliggjort.  Oppdateringer av programvaren vil ikke nødvendigvis inneholde alle de samme funksjonene som tidligere versjoner.

Vi vil også kunne gjøre endringer i de ulike abonnementspakkene som vi tilbyr, for eksempel ved at enkelte funksjoner legges til eller trekkes fra. Vi vil alltid varsle kunden ved produktoppdateringer.

2.4 Abonnementsperiode ved leasing

Abonnementsperioden gjelder i hele leasingperioden. Abonnementet fornyes deretter automatisk for 12 måneder av gangen, dersom den ikke sies opp av en av partene med minimum 3 måneders varsel før fornyelsestidspunktet.  Ved oppsigelse av abonnementet opphører tilgangen til Shoplabs programvare.

2.5 Tilbakelevering av utstyr

Ved opphør av avtalen skal kunden for egen regning returnere leid utstyr til Shoplabs innen 6 dager. Shoplabs forbeholder seg retten til å fakturere kunden for utstyr som ikke returneres.

Flexi-kunder blir ikke eier av det utstyret som leveres i forbindelse med avtaleforholdet, herunder betalingsterminal. Ved opphør av avtalen skal flexi-kunden for egen regning returnere utstyret til Shoplabs innen 7 dager. Shoplabs forbeholder seg retten til å fakturere kunden for utstyr som ikke returneres.

2.6 Abonnementsperiode ved kjøp

Den første abonnementsperioden varer i 12 måneder fra og med avtalt leveringstidspunkt oppgitt i ordrebekreftelsen. Abonnementet fornyes automatisk for 12 måneder av gangen, dersom den ikke sies opp av en av partene med minimum 3 måneders varsel før fornyelsestidspunktet.  Ved oppsigelse av abonnementet opphører tilgangen til Shoplabs programvare.

3. Felles bestemmer

3.1 Pris og betalingsbetingelser

Alle oppgitte priser er eksklusive merverdiavgift. Kunden belastes forskuddsvis enten månedlig eller årlig etter nærmere avtale

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven. Shoplabs kan heve avtalen dersom betaling er forsinket med mer enn 60 dager.

Shoplabs kan justere prisene årlig med inntil 3 % for å justere for den alminnelige prisveksten. Eventuelle prisjusteringer utover 3 % skal varsles minimum 60 dager før avtalen fornyes.

3.2 Varemerke og markedsføring

Shoplabs gis tillatelse til å bruke kunden som referansekunde i markedsføring. I den forbindelse kan Shoplabs benytte kundens navn og varemerke. Kunden har rett til å gi Shoplabs nærmere instruksjoner om hvordan varemerket skal brukes.

Kunden kan bruke Shoplabs navn og varemerke i egen markedsføring.

Ved opphør av avtalen bortfaller retten til å bruke den andre partens navn og varemerke.

3.3 Shoplabs ansvar for underleverandører, partnere og tredjeparter

Shoplabs hefter ikke for feil eller mangler som skyldes Shoplabs underleverandører, partnere eller andre tredjeparter

3.4 Immaterielle rettigheter

Shoplabs har sammen med sine underleverandører alle immaterielle rettigheter til varene og tjenestene som tilbys kunden. Kunden får kun en begrenset, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar disposisjonsrett til programvaren, samt kundetilpassede nettbutikkløsninger. 

Kunden gis ikke rett til å modifisere, reprodusere, kopiere eller etterligne kildekoden eller brukergrensesnittet.

3.5 Opphør av avtalen ved mislighold

Dersom avtalen heves som følge av vesentlig mislighold skal kunden levere tilbake alt utstyr som har blitt levert av Shoplabs innen 6 dager. Disposisjonsretten i punkt 3.4 opphører ved heving av avtalen.

Ved heving kan Shoplabs umiddelbart fakturere Kunden for gjenværende del av abonnementsperioden (månedspris x antall gjenværende måneder).

Ved signatur på denne avtale vedtas det at utlevering av gjenstandene kan kreves når leien ikke blir betalt eller at leietiden er løpt ut, jf. Tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 a og b

3.6 Erstatning

Shoplabs er ikke ansvarlig for tap som følge av at produktene er brukt i strid med brukermanual eller øvrige skader påført av kunden. Erstatning for indirekte tap kan heller ikke kreves. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt fortjeneste av enhver art, tapte besparelser, tap av omdømme, samt krav fra egne kunder og andre tredjeparter.

Samlet erstatning er begrenset til det beløp kunden har blitt fakturert av Shoplabs i løpet av de siste 12 månedene før misligholdet fant sted.

3.7 Personopplysninger

I forbindelse med drift- og vedlikehold av tjenestene vil Shoplabs behandle personopplysninger som kunden har lagret i systemene. Shoplabs behandler kundens personopplysninger i henhold til særskilt databehandleravtale som inngås ved oppstart av tjenestene.

3.8 Overdragelse

Partene kan ikke overdra rettighetene og pliktene etter denne avtalen uten samtykke fra den annen part.

3.9 Force Majeure

Shoplabs kan ikke stilles ansvarlig for endringer som er forårsaket av forhold utenfor Shoplabs kontroll, slik som streik, lockout, krig, terror og lignende omstendigheter.

3.10 Taushetsplikt

De kommersielle betingelsene i denne avtalen (inkl. ordrebekreftelsen) er konfidensielle, og kan ikke deles med andre uten samtykke fra den annen part. De kommersielle betingelsene, herunder pris, bonus og rabatter, skal kun gjøres tilgjengelig for personer som trenger tilgang til disse opplysningene for å utføre sine arbeidsoppgaver, herunder regnskapsfører, revisor, daglig leder, styremedlemmer eller tilsvarende. Innholdet i avtalen skal for øvrig kun deles blant ansatte hos kunden i den grad det er strengt nødvendig.

3.11 Endring av disse vilkårene

Disse vilkårene kan endres ved minimum 60 dagers varsel før avtalen fornyes. De de vilkårene regnes som akseptert av kunden dersom Shoplabs ikke mottar innsigelser før avtalen fornyes i henhold til punkt 2.4.

3.12 Tvist

Tvist mellom partene skal fortrinnsvis løses gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke lykkes skal tvisten løses ved søksmål til Oslo tingrett.

Nyhetsbrev: